KINH A DI ĐÀ

NGHĨA

Nam Mô A Di Đà Phật

 

NGHI THỨC TỤNG

KINH A DI ĐÀ

 

 

CÚNG HƯƠNG

(Thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán tưởng chú niệm bài cúng hương cầu nguyện)

 

Nguyện đem ḷng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 

(Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện)

 

TÁN THÁN PHẬT

 

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cơi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời người,

Cha lành chung bốn loài

Quy y tṛn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

 

QUÁN TƯỞNG

 

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

Chúng con xin chí thành SÁM HỐI

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều v́ vô thỉ tham sân si

Bởi thân miệng ư phát sanh ra

Hết thảy từ nay xin Sám Hối.

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báo kiết tường

Chư Phật rơ biết ngọn hương chí thiền

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3 lần)

 

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

 

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

NGHI THỨC TR̀ TỤNG

 

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án Lam. (7 lần)

 

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

 

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tao Bảo. (3 lần)

 

Lạy đấng tam giới tôn

Quy mạng mười phương Phật

Nay con phát nguyện lớn

Tŕ tụng Kinh A Di Đà

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát Bồ đề tâm

Khi măn báo thân này

Sanh qua cơi Cực lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu

Trăm ngàn muôn kiếp khó t́m cầu

Nay con nghe thấy chuyên tŕ tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu.

Nam Mô Liên Tŕ Hải Hội Phật, Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

* * *

 

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

Hán dịch, nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch.

1.  KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với một ngh́n hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc Đại A La Hán mọi người đều quen biết, như là:

Trưởng lăo Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, những vị đại đệ tử như thế.

Và hàng Đại Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi: Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ tát, Càn Bà Ha Đề Bồ tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, cùng với các vị đại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhơn, v.v… đại chúng cùng đến dự hội.

2.  Y BÁO CHÁNH BÁO

Bấy giờ đức Phật bảo Ngài Trưởng lăo Xá Lợi Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cơi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu A Di Đà hiện nay đang nói pháp”.

3.  Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất! Cơi đó v́ sao tên là Cực lạc?

V́ chúng sanh trong cơi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi Cực lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp ṿng, v́ thế nên nước đó tên là Cực lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi Cực lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.

Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mă năo.

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cơi nước Cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc Trời, đất bằng vàng ṛng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cơi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đăy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cơi nước Cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cơi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh vơ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cọng mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng ḥa nhă.

Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, v.v… Chúng sanh trong cơi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. V́ sao?

V́ cơi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá Lợi Phất! Cơi của đức Phật đó tên đường dữ c̣n không có huống ǵ lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.

Xá Lợi Phất! Trong cơi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm ngh́n thứ nhạc đồng một lúc ḥa chung.

Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh ḷng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất! Cơi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

4.  CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá Lợi Phất! Nơi ư ông nghĩ sao? Đức Phật đó v́ sao hiệu là A Di Đà?

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cơi nước trong mười phương không bị chướng ngại v́ thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đă được mười kiếp.

Xá Lợi Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.

Xá Lợi Phất! Cơi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi Cực lạc, những chúng sanh văng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!

Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về cơi nước đó.

V́ sao? V́ đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

5.  NHƠN HẠNH VĂNG SANH

Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cơi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp tŕ danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một ḷng không tạp loạn.

Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.

Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được văng sanh về cơi nước Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.

Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cơi nước Cực lạc.

6.  SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Vơng Minh Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Tŕ Pháp Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.

Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.

Xá Lợi Phất! Nơi ư ông nghĩ thế nào, v́ sao tên là kinh: Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá Lợi Phất! V́ nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ tŕ đó và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.

Xá Lợi Phất! Nếu có người đă phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cơi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cơi nước kia hoặc đă sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá Lợi Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có ḷng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cơi nước kia.

7.  THUYẾT KINH RẤT KHÓ

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cơi Ta bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền năo trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài v́ các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.

Xá Lợi Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và v́ tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!

Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, người, A Tu La, v.v… nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ Phật mà lui ra.

Phật nói Kinh A Di Đà.

A DI ĐÀ PHẬT TÁN

Giáo chủ Thế Giới Tây phương là Bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ chúng sanh. Lời phát nguyện thề rất sâu xa, Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng đến BỬU LIÊN THÀNH.

* * *

1.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.

2.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.

3.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.

4.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai.

5.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang Như Lai.

6.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.

7.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.

8.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.

9.    Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai.

10.          Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.

11.          Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.

12.          Nam Mô An Dưỡng quốc, Cực lạc giới Di Đà Hải Hội, Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai.

 

BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi Ngài Quán tự tại Bồ tát thực hành sâu xa pháp Bát nhă ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá lỵ tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế!

Này ông Xá lỵ tử! Tướng “không” của mọi pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt.

Cho nên trong “chân không” không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ư; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhăn giới cho đến không có ư giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

V́ không có chỗ chứng đắc nên Bồ tát y theo Bát nhă ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. V́ không ngăn ngại, nên không sợ hăi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát nhă ba la mật đa, được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Cho nên biết, Bát nhă ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư.

V́ vậy, nói ra bài chú Bát nhă ba la mật đa. Liền nói bài chú ấy rằng:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha”.

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA. (3 lượt)

 

BẠT NHỨT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN

ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

Nam mô a di đa bà dạ -  Đa tha dà đa dạ -  Đa địa dạ tha -  A di rị đô bà t́ -  A di rị da - Tất đam bà t́ -  A di rị đa -  T́ ca lan đế - A di rị đa -  T́ ca lan đa -  Dà di nị - Dà dà na -  Chỉ đa ca lệ - Ta bà ha. (7 biến)

 

KỆ CA NGỢI PHẬT

 

Thân Phật Di Đà sắc vàng ṛng

Tướng tốt sáng ngời không ǵ sánh

Bạch hào uyển chuyển năm Tu Di

Mắt biếc lắng trong bốn biển lớn.

Vô số hóa Phật trong hào quang,

Chúng hóa Bồ tát cũng vô biên.

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Nam Mô Tây phương Cực lạc Thế Giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 

Nam Mô A Di Đà Phật (1 chuỗi)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

 

 

SÁM DI ĐÀ

 

Muốn đi có một đường này,

Nhất tâm niệm Phật khó ǵ thoát ra.

Vậy khuyên phải niệm Di Đà,

Hồng Danh sáu chữ thiệt là rất cao.

Hay trừ tám vạn trần lao,

Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua.

Di đà xưa cũng làm vua,

Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu.

Xét ra từ kiếp đă lâu,

Hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo đó mà.

Trong khi Ngài mới xuất gia,

Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.

Nguyện nào cũng lắm oai thần,

Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh.

V́ thương thế giới bất b́nh,

Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi.

Thầy là Bảo Tạng Như Lai,

Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca.

Thích Ca nguyện độ Ta bà,

Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc bang.

Mở ao chín phẩm sen vàng,

Xây thành bát bửu đồ đàng thất trân.

Lưu ly quả đất sáng ngần,

Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm.

Hoa Trời rưới cả ngày đêm,

Có cây rất báu có chim rất kỳ.

Lạ lùng cái cảnh phương Tây,

Mười phương cơi Phật cảnh nào cũng thua.

Phong quang vui vẻ bốn mùa,

Nước reo Pháp Phật, gió khua nhạc Trời.

Di Đà có thệ một lời,

Mở ra cơi ấy tiếp người văng sanh.

Mười phương ai phát ḷng thành,

Nhất tâm mà niệm Hồng Danh của Ngài.

Hằng ngày cho lúc hôm mai,

Niệm từ mười tiếng đến rày ba trăm.

Khi đi, khi đứng, khi nằm,

Chuyên tŕ niệm Phật ḷng chăm phát nguyền.

Nguyện sanh về cơi Bảo Liên,

Là nơi Cực lạc ở miền Tây phương.

Đến khi thọ mạng vô thường,

Th́ Ngài phóng ngọn hào quang rước liền.

Biết bao phước đức nhân duyên,

Đă về Cực lạc c̣n phiền năo chi.

Sự vui Trời cũng chẳng b́,

Đêm đêm thong thả, ngày ngày vui chơi.

Sống lâu kiếp kiếp đời đời,

Không già, không chết, không dời đi đâu.

* * *

Nguyện đến lúc con sắp lâm chung

Sạch trừ tất cả những chướng ngại

Tận mắt thấy đức A Di Đà

Liền được văng sanh về Cực lạc.

Phật kia, chúng hội đều thanh tịnh

Con liền từ thẳng hoa sen sanh

Thấy rơ đức Phật Vô Lượng Quang

Hiền tiền trao con “Bồ đề Kư”

Được đức Như Lai thọ kư xong

Con hóa vô số trăm ức thân

Sức trí rộng lớn khắp mười phương

Lợi ích tất cả cơi chúng sanh.

 

HỒI HƯỚNG

 

Tụng Kinh công đức hạnh hơn hết

Phước đức, rất nhiều cùng hồi hướng

Nguyện giới pháp rộng lớn cùng chúng sanh

Đều sanh sang nước Phật A Di Đà

Nguyện diệt ba chướng cùng phiền năo

Nguyện được trí huệ trong sáng nhất

Tất cả tội chướng đều tiêu hết

Đời đời thường làm đạo Bồ tát

Nguyện sanh về Tây phương trong nước Tịnh

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật được vô sanh

Bậc Bồ tát là bạn bè không thoái lui.

Nguyện đem công đức này

Một ḷng phổ biến cho tất cả

Con và tất cả chúng sanh

Đều được thành Phật đạo cả.

 

(LỄ TAM QUY Y)

-        Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. (1 lễ)

-        Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rơ Kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lễ)

-        Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

(Đứng thẳng chấp tay đọc)

 

H̉A NAM THÁNH CHÚNG

(Xá 1 xá rồi đọc tiếp)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệt tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(Xá 3 xá rồi lui ra)

 

--------- HẾT ---------

 

Mời bạn chọn vào đây để xem tập sách: Con đường Tây Phương của Tịnh Sĩ

Mời bạn chọn vào đây để xem tập sách: Quê Hương Cực lạc của Ḥa Thượng Tuyên Hóa